หน้าแรก

Webmaster : pisanu3041@gmail.com

                  flukflik0pk@gmail.com

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)

                                            1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 45 หน่วยกิต ได้แก่

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

8

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

4

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

12

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

3

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาพลศึกษา

9

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้นำ

9

 หน่วยกิต

  2. หมวดวิชาเฉพาะ 125 หน่วยกิต ได้แก่

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

21

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกน

32

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาเฉพาะ

34

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาเลือก

6

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาทหาร

32

 หน่วยกิต

  การฝึกภาคสนาม 1-5  3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 176 หน่วยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)

                                            1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 47 หน่วยกิต ได้แก่

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

7

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

4

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

14

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

3

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาพลศึกษา

10

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้นำ

9

 หน่วยกิต

  2. หมวดวิชาเฉพาะ 150 หน่วยกิต ได้แก่

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

21

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกน

31

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาเฉพาะ

47

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาเลือก

6

 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาทหาร

45

 หน่วยกิต

  การฝึกภาคสนาม 1-5  3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 203 หน่วยกิต