หน้าแรก

Webmaster : pisanu3041@gmail.com

                  flukflik0pk@gmail.com


งานวิจัย นนร. (ประจำปี 62)

  

1. การออกแบบแผ่นดินระเบิดโพรงแบบเส้นโดยใช้วัตถุระเบิด C4

2. การศึกษาการออกแบบ Shear Stud บน Composite Floor

3. การรีไซเคิลของเศษคอนกรีต

4. การศึกษาการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง ณ รร.นายร้อย จปร. และบริเวณชุมชนใกล้เคียง

5. การพัฒนาคอนกรีตทางเลือกโดยใช้โฟม

6. การวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กจำลองด้วยระเบียบวิธี Finite Element


  
งานวิจัย นนร. (ประจำปี 64)

  

1. ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อการทับถมของตะกอน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำน่านส่วนบน

2. การประเมินความเสี่ยงในงานก่อสร้าง

3. การสร้างแบบจำลองการวางแผนอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับอาคารสาธารณะ

4. โครงการพัฒนาความสามารถในการตัดของ Linear Shaped Charge จาก C-4 สำหรับการรื้อถอนโครงสร้างเหล็ก

5. การเปรียบเทียบต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กต้านทานแรงลมและแรงแผ่นดินไหว ด้วยวิธีออกแบบ ASD และ LRFD

6. การศึกษาคุณสมบัติแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณสมบัติด้วยพลาสติกโพลีโพรพิลีน


  
งานวิจัย นนร. (ประจำปี 63)

  

1. ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อการทับถมของตะกอน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำน่านส่วนบน

2. การประเมินความเสี่ยงในงานก่อสร้าง

3. การสร้างแบบจำลองการวางแผนอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับอาคารสาธารณะ

4. โครงการพัฒนาความสามารถในการตัดของ Linear Shaped Charge จาก C-4 สำหรับการรื้อถอนโครงสร้างเหล็ก

5. การเปรียบเทียบต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กต้านทานแรงลมและแรงแผ่นดินไหว ด้วยวิธีออกแบบ ASD และ LRFD

6. การศึกษาคุณสมบัติแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณสมบัติด้วยพลาสติกโพลีโพรพิลีน