หน้าแรก

Webmaster : pisanu3041@gmail.com

                  pchaisang5721@gmail.com


ปรัชญา

       กองวิชาวิศวกรรมโยธา ใช้ปรัชญาของ รร.จปร. ในการผลิตนายทหารหลักให้กับกองทัพบกที่คุณสมบัติอันพึงประสงค์ ดังนี้

1. เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้นำดี มีวินัย รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ อุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน

2. มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยรบ รู้บทบาทของเหล่าต่างๆ และมีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

3. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ

4. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดำรงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายทั้งในตนเอง และเสริมสร้างให้แก่กำลังพลในหน่วยของตน

5. มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา เพียงพอสำหรับเสริมคุณลักษณะข้างต้น และเป็นผู้ที่ทันโลกทันเหตุการณ์

6. มีความสามารถในการฝึกสอน อบรม ผู้ใต้บังคับบัญชา