หน้าแรก

Webmaster : pisanu3041@gmail.com

                  pchaisang5721@gmail.com

กลุ่มวิชาแกน

1

การเขียนแบบวิศวกรรม

CE 2201

2

วัสดุวิศวกรรม

CE 2601

3

การสํารวจ 1

CE 2001

4

การฝกงานสํารวจ

CE 2002

5

กำลังวัสดุ

CE 3101

6

ชลศาสตร

CE 3501

7

ปฏิบัติการชลศาสตร์

CE 3502

8

วัสดุวิศวกรรมและคอนกรีต

เทคโนโลยี

CE 3601

กลุ่มวิชาบังคับ

1

ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม

CE 2301

2

การวิเคราะหโครงสราง

CE 3102

3

กลศาสตรมวลดิน

CE 3302

4

ปฏิบัติการกลศาสตรมวลดิน

CE 3303

5

วิศวกรรมชลศาสตร์

CE 3503

6

ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม

CE 3602

7

สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา

CE 3901

8

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงสร้างไม้ และโครงสร้างเหล็ก

CE 4202

9

วิศวกรรมการทาง

CE 4401

10

วัสดุวิศวกรรมการทาง

CE 4402

11

การประปาและวิศวกรรมสุขาภิบาล

CE 4504

12

การประมาณราคา เทคนิคการก่อสร้าง

และการบริหาร

CE 4603

13

โครงการคนควาวิจัยและสัมมนา 1

CE 4902

14

โครงการคนควาวิจัยและสัมมนา 2

CE 4903

15

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

CE 5203

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)

                                          กลุ่มวิชาแกน

1

การเขียนแบบวิศวกรรม

CE 2201

2

วัสดุวิศวกรรม

CE 2601

3

การสํารวจ 1

CE 3002

4

การฝกงานสํารวจ

CE 3003

5

กำลังวัสดุ

CE 3101

6

ชลศาสตร

CE 3501

7

ปฏิบัติการชลศาสตร์

CE 3502

กลุ่มวิชาบังคับ

1

ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม

CE 2301

2

ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม

CE 2602

3

คอนกรีตเทคโนโลยี

CE 2603

4

การวิเคราะหโครงสราง 1

CE 3102

5

การวิเคราะหโครงสราง 2

CE 4103

6

กลศาสตรมวลดิน

CE 3302

7

ปฏิบัติการกลศาสตรมวลดิน

CE 3303

8

วิศวกรรมชลศาสตร์

CE 3504

9

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

CE 4202

10

วิศวกรรมการทาง

CE 4401

11

วัสดุวิศวกรรมการทาง

CE 4402

12

การประปาและวิศวกรรมสุขาภิบาล

CE 4505

13

ขอกําหนดสัญญาและการประมาณราคา

CE 4604

14

เทคนิคการกอสรางและการบริหาร

CE 4605

15

สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา

CE 4901

16

โครงการคนควาวิจัยและสัมมนา 1

CE 4902

17

การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก

CE 5203

18

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

CE 5204

19

โครงการคนควาวิจัยและสัมมนา 2

CE 5903

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)

                                          กลุ่มวิชาเลือก

1

การออกแบบอาคารสูง

CE 5206

2

วิศวกรรมขนส่ง

CE 5403