หน้าแรก

Webmaster : pisanu3041@gmail.com

                  pchaisang5721@gmail.com


ปณิธาน

       กองวิชาวิศวกรรมโยธา  มุ่งผลิตนักเรียนนายร้อย  ในสาขาวิศวกรรมโยธา  ให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก  ที่ให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้จริง  ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ให้มีความคิดสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มีวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม  สิ่งแวดล้อม  เพื่อนำไปสู่การพัฒนากองทัพบกและประเทศชาติแบบยั่งยืน


วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในวิชาชีพวิศวกรรมโยธาและการทหาร ของกองทัพ