หน้าแรก

Webmaster : pisanu3041@gmail.com

                  flukflik0pk@gmail.com

นำเสนอป้าย CRMA ผบ.รร.จปร 19 พ.ค.65

อจ.กวย.ปฏิบัติหน้าที่ล่ามต้อนรับการมาเยือนของ ผบ.ศูนย์ภาษา กองทัพบกออสเตรเลีย 20 มิ.ย.65

อจ.กวย.ปฏิบัติหน้าที่นายทหารต้อนรับการมาเยือนของ

นายทหารกลาโหมกองทัพเยอรมนี 4 - 11 พ.ย. 66

กวย. จัดงานปัจฉิมนิเทศให้ นนร. กองวิศวกรรมโยธา 18 ส.ค. 66

กวย. จัดงานปฐมนิเทศให้ นนร. กองวิศวกรรมโยธา 28 เม.ย. 66

อจ.กวย.ปฏิบัติหน้าที่นายทหารต้อนรับการมาเยือนของ

คณะ นนร.รร.นายร้อยทมาดโปง 4 - 11 พ.ย. 66

การรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการของ สกศ.ฯ

วันที่ 6 ธ.ค. 66

นนร.รพี พลอยปฐม ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้ารับมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566  ผู้แทนพระองค์ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 28 ธ.ค. 66

กองวิศวกรรมโยธาปฎิบัตืหน้าที่ รปภ. การสอบ นตท. รอบเฉพาะกลุ่ม

วันที่ 11 - 16 ม.ค. 67

กองวิศวกรรมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้งานก่อสร้างเบื้องต้น และมีกิจกรรม Workshop ภาคปฎิบัติในงาน กระเบื้องและคอนกรีต วันที่ 7 ก.พ. 67

ซ้อมป้องกันอัคคีภัย กวย. 8 ก.พ. 67

กองวิศวกรรมโยธาปฎิบัตืหน้าที่ รปภ. การสอบ พลเรือน รอบที่ 1

วันที่ 14 - 17 ก.พ. 67