หน้าแรก

Webmaster : pisanu3041@gmail.com

                  pchaisang5721@gmail.com

อจ.กวย.ปฏิบัติหน้าที่ล่ามต้อนรับการมาเยือนของ ผบ.ศูนย์ภาษา กองทัพบกออสเตรเลีย 20 มิ.ย.65

กิจกรรมส่งเสริมทักษะนักเรียนโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนวัดหนองเตย 22  ก.พ. 66

รปภ. สอบคัดเลือก นตท. รอบเฉพาะกลุ่ม 30 ม.ค.65 - 8 ก.พ.65

รปภ. สอบคัดเลือก นตท. รอบบุตรกำลังพล ทบ. 10-17 ม.ค.65

นำเสนอป้าย CRMA ผบ.รร.จปร 19 พ.ค.65

ซ้อมป้องกันอัคคีภัย กวย. 10 ม.ค.65

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันปิยมหาราช  17 - 21 ต.ค.65

คณะอาจารย์ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 มี.ค. 66

ซ้อมป้องกันอัคคีภัย ณ กวย.  1 มี.ค. 66

กวยฯ ประชุมพิจารณาเกรดกลางภาคนนร. 25 ต.ค. 65

รปภ. สอบคัดเลือก พลเรือนเป็น น.สัญญาบัตร 7-13 มี.ค. 66

ร.ต.กษิดิศ ตาใจ (จปร.๗๐) สาขาวิศวกรรมโยธา รับรางวัลเหรียญเรียนดี จากสถานทูตเกาหลี 24 ก.พ. 66

รปภ. สอบคัดเลือก นตท. รอบเฉพาะกลุ่ม 22-30 ม.ค. 66

ประชุมเตรียมความพร้อม รปภ. สอบคัดเลือก นตท. รอบทั่วไป 22 มี.ค. 66

อาจารย์ กวย. ร่วมงานประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 29พ.ค.-1 มิ.ย

กำลังพล กวย. ร่วมกิจกรรมปลูกผลไม้ภาคใต้ 1 มิ.ย. 66

อาจารย์ และ นนร. จาก กวย. ร่วมงานโยธาแห่งชาติครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. 66

อาจารย์ กวย. ปฏิบัติหน้าที่ล่าม รับคณะ นนร.เกาหลี 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา กวย.ฯ ประชุมพิจารณาข้อสอบระหว่างภาค 1/66 14 มิ.ย.66

อาจารย์ กวย. ร่วมคณะศึกษาดูงานสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 12-16 มิ.ย.66

 อาจารย์ กวย. จัดการอบรมการติดตั้งและซ่อมแซมหลังคาชนิดต่างๆ เบื้องต้น ให้แก่กำลังพล 14 มิ.ย.66

ร.ท.เมธา ไชยโย จากกองแบบแผน สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย บรรยายพิเศษให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 4-5 29 มิ.ย. 66

กวย. ร่วมจัดกิจกรรมประเมินผลการฝึก นนร. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 75 28 ก.ค. 66

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา กวย.ฯ ประชุมพิจารณาข้อสอบประจำภาค 1/66 3 ส.ค. 66