หน้าแรก

Webmaster : pisanu3041@gmail.com

                  pchaisang5721@gmail.com


ประวัติกองวิชาวิศวกรรมโยธา

 เมื่อจัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาทหาร (คะเด็ตสกูล) หรือโรงเรียนทหารสราญรมย์ ซึ่งขึ้นตรงต่อกรมยุทธนาธิการแล้ว ในด้านวิชาสามัญมีมิสเตอร์เฮนรีนิโคล เป็นอาจารย์ใหญ่ จัดชั้นเรียนเป็น 4 ชั้น คือ ชั้น เอ บี ซี และ ดี โดยชั้น เอ เป็นชั้นสูงสุด การเรียนกระทำโดยจดลงสมุดแล้วท่องจำ เพราะตำรามีน้อย

           พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 ออกข้อบังคับให้กรมยุทธศึกษาทหารบกจัดแผนกและกอง เช่น แผนกวิสามัญ แผนกวิชาทหาร กองโรงเรียนนายร้อย เป็นต้น  

           พ.ศ. 2476 กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้แก้ไขระบบการศึกษา โดยให้เรียนวิชาสามัญในชั้นปีที่ 1 เช่น ศีลธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส คณิตศาสตร์ (พีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ)  วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี เมแคนิคส์) ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสุขวิทยา

           9  ตุลาคม พ.ศ. 2486  กรมยุทธศึกษาทหารบกได้จัดหน่วยขึ้นตรงต่อเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก โดยมี การสอนวิชาวิศวกรรมโยธา ใน แผนกที่ 3 กรมยุทธศึกษาทหารบก  เรียกว่า ยศ. 3  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเครื่องกล  (แผนกที่ 1 สอนวิชาสามัญ แผนกที่ 2 สอนวิชาทหาร และแผนกที่ 4 สอนวิชากฏหมายทั่วไป)

           1 มกราคม พ.ศ. 2489 วิชาวิศวกรรมโยธา รวมสอนในแผนกวิชาสามัญ (เปลี่ยนนามกรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นโรงเรียนนายร้อยทหารบก มีผู้บัญชาการโรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ได้รวมแผนกที่ 1 และที่ 3 เรียกใหม่ว่า “แผนกวิชาสามัญ”)

           พ.ศ. 2490 เป็นหมวดวิชาวิศวกรรมโยธา ขึ้นกับแผนกศึกษา (แก้ไขอัตรากองทัพบก  89 (ครั้งที่ 8) ที่ 7/1069  ลง  22  มกราคม  2490  จัดหน่วยใหม่  โดยโรงเรียนนายร้อยทหารบกประกอบด้วย  กองบังคับการ แผนกศึกษา แผนกปกครอง และกองเสนารักษ์ )

           1 มกราคม พ.ศ. 2491 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม โรงเรียนนายร้อยทหารบก เป็น “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นแบบโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา (West Point) กำหนดเวลาศึกษา 5 ปี และเรียนรวมเหมือนกันทุกเหล่า

           พ.ศ. 2492  เป็น แผนกวิชาวิศวกรรมโยธา ขึ้นกับ กองการศึกษา แก้ไขอัตรากองทัพบก 81 (ครั้งที่ 13) โดยให้เปลี่ยนแผนกศึกษาเป็น กองการศึกษา

           พ.ศ. 2498  เป็น กองวิชาวิศวกรรมโยธา ขึ้นกับกองการศึกษา

           พ.ศ. 2521  กองวิชาวิศวกรรมโยธา ขึ้นกับ ส่วนการศึกษา (เปลี่ยนชื่อกองการศึกษาเป็นส่วนการศึกษา)