หน้าแรก

Webmaster : pisanu3041@gmail.com

                  flukflik0pk@gmail.com


งานวิจัย อาจารย์

    ประจำปี 65

1. การศึกษาการวางแผนงานที่มีลักษณะซ้ำกันสำหรับโครงการก่อสร้างถนน

                   (The Study of Repetitive Scheduling Method for Road Construction Projects)

    : พ.ท.ธนิตเชษฐ์ ดวงโสมา

2. การศึกษาน้ำหนักบรรทุกวิกฤตของการโก่งเดะสำหรับกระบอกไฮดรอลิกเนื่องจากแรงที่กระทำแบบอยู่กับที่จากหอคอยกังหันลม ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

                   (The study of the critical buckling load of the hydraulic cylinders under the effect of static loads from wind                       turbine tower by finite element method (FEM))

    : ร.อ.ธนินทร์ ชื่นมาลัย

3. การวิเคราะห์ความสามารถในการฟื้นตัวกลับของระบบขนส่งหลายรูปแบบโดยการใช้การวิเคราะห์เครือข่ายแบบมัลติเลเยอร์

                   (Multilayer Network Analysis for Mutimodal Transport’s Resilience)

         : ร.อ.สมิทธิภัทร คำประพันธ์

4. การปรับปรุงการจัดการจราจรบริเวณทางแยก กรณีศึกษาแยกศิลาทองจังหวัดนครนายก

                   (Improving Traffic Management at Intersection: Case Study of Sila-Thong Junction Nakhon-Nayok Province)

         : ร.ท.สุทธิชัย  เจริญกิจ


    ประจำปี 64

1. การศึกษาความยืดหยุ่นของระบบรางในประเทศไทย

                   (A Study of Resilience in Thai Rail System)

    : ร.อ.สมิทธิภัทร คำประพันธ์

2. การศึกษาวิจัยผลกระทบของไฟป่าในปี 2563 ต่อความสมบูรณ์ของป่าไม้และคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยใช้โปรแกรมภาษาอาร์และกูเกิลเอิร์ทเอ็นจิน  

                   (Study of the Impacts of the 2020 Forest Fire on the Forest Fertility and Air Quality in Nakhon Nayok

                   Province using Program R Language and Google Earth Engine)

    : ร.อ.ปิยะชาย ชาญสุข

3. การศึกษาสลักเหล็กทดแทนสลักอลูมิเนียมที่ชำรุดของสะพานทหารช่าง

                   (A study of the iron pin for the replacement aluminum pin of Support Bridge of the Royal Thai Army

                   Corps of Engineers)

         : ร.ต.หญิง ธัญญลักษณ์  เอี๊ยสกุล

       

     ประจำปี 63

1. ตัวอย่างการทดลองสองแกนรูปแบบใหม่ การวิจัยเชิงคำนวณในโลหะเหนียวสำหรับค่า stress triaxiality ที่ค่าเป็นลบสูง

    (New Biaxial Specimens: Numerical Experiment in Ductile Metal for High Negative Stress Triaxiality)

    : พ.ต.เพรียวพันธ์  อดุลยาศักดิ

2. การศึกษาพฤติกรรมของเหล็กขึ้นรูปเย็น หน้าตัดรูปกล่องประกอบภายใต้แรงอัดตามแนวแกน

    (A Study of Behavior of Built up Box-Section Cold-Formed Steels Under Axial Compressive Force)

    : ร.อ.ชลิต  สันติธรารักษ์

3. การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณสมบัติด้วยพลาสติกรีไซเคิล

    (A Study for the Engineering Properties of Asphalt Concrete Improving with Recycled Plastic)

    : ร.ท.สุทธิชัย  เจริญกิจ


               ประจำปี 62

               1. การศึกษาการจัดการแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินอย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ณ

                   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและบริเวณชุมชนใกล้เคียง

                   (Study of Sustainable Surface and Ground Water Resource Management for Flooding and

                   Drought Protection at the Chulachomklao Royal Military Academy and Surrounding Area)

                   : พ.อ.ดร.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต

               2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานก่อสร้างทางทหารโดยอาศัยทฤษฎีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นแบบคลุมเครือ

                   (Risk Analysis in Military Construction by Using Fuzzy AHP)

                   : พ.ท.ธนิตเชษฐ์ ดวงโสมา                        

3. การศึกษาพฤติกรรมแผ่นเหล็กพื้นโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น (W-Deck Slab) เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างอาคาร

    (Experimental Studies on behavior of W-Deck Composite Slab)

    : พ.ท.ธนกร งามจรุงจิต